กลุ่มงานต่างๆ

       

     

     

     

     

บุคลากรในสังกัด

461700
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
298
1122
1895
456902
5179
11894
461700

Your IP: 192.168.2.69
2021-05-11 20:34

ขอเชิญสถานศึกษาทั่วประเทศ เข้าร่วมกิจกรรมสถานศึกษาปลอดภัย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓

Post on 03 กรกฎาคม 2563
by Ranong
ฮิต: 151

กิจกรรมสถานศึกษาปลอดภัย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนัก ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานให้เกิดขึ้นภายในสถานศึกษา สร้างเครือข่ายความร่วมมือของการพัฒนาและรณรงค์ ความปลอดภัยในสถานศึกษา รวมทั้งสร้างต้นแบบ การดำเนินการความปลอดภัยในสถานศึกษา อันจะส่งผลให้การขับเคลื่อนระเบียบ วาระแห่งชาติ “แรงงานปลอดภัยและสุขภาพอนามัยดี” บรรลุผลสำเร็จต่อไปซึ่งกิจกรรมดังกล่าว มีลักษณะเป็นการแข่งขันภายใน สถานศึกษาของตนเอง โดยมีรายละเอียด ดังนี้

๑. สถานศึกษาหรือสถาบันการศึกษาที่สนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรมสถานศึกษาปลอดภัย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ สามารถดาวน์โหลดใบสมัครเข้าร่วมกิจกรรมที่เว็บไซต์ http://osh.labour.go.th โดยส่ง ใบสมัครเข้าร่วมกิจกรรม และแบบเสนอชื่อ เพื่อตรวจประเมิน พร้อมเอกสารรายละเอียดตามหัวข้อที่กำหนด

๑.๑ สถานศึกษาที่ตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานคร ให้ส่งที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ ในเขตที่ตั้งอยู่ของสถานศึกษา ตามสถานที่ตั้งและเบอร์โทรศัพท์ของหน่วยงาน

๑.๒ สถานศึกษาที่ตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาค ให้ส่งที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดในเขตที่ตั้งอยู่ของ สถานศึกษาตามสถานที่ตั้งและเบอร์โทรศัพท์ของหน่วยงาน

๒. สถานศึกษาหรือสถาบันการศึกษา ต้องดำเนินการตามหลักเกณฑ์และจัดทำเอกสารรายละเอียดตามหัวข้อที่กำหนด โดยต้องเป็นผลงานตั้งแต่เดือนมกราคม - เดือนธันวาคม ๒๕๖๒ และเป็นผลงานจริงที่ได้ดำเนินการด้านความปลอดภัยฯในสถานศึกษา อย่างเป็นรูปธรรม ชัดเจน และเกิดประโยชน์ ในภาพรวมของงานความปลอดภัยฯ

๓. ระยะเวลารับสมัคร : ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓

๔. ระยะเวลาการตรวจประเมินสถานศึกษา : วันที่ ๒๐ - ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓

๕. ขั้นตอนการพิจารณาคัดเลือกและการตรวจประเมินสถานศึกษา

๕.๑ สำหรับสถานศึกษาที่สมัครเข้าร่วมกิจกรรมฯ เป็นปีแรก คณะทำงานตรวจประเมินสถานศึกษาปลอดภัยพิจารณา คัดเลือกสถานศึกษาที่สมัครเข้าร่วมกิจกรรมฯ ตามแบบเสนอชื่อเพื่อตรวจประเมินฯ พร้อมผลงานไฟล์เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ในแผ่น CD โดยหน่วยงานผู้ตรวจประเมินฯ ตรวจสอบเอกสารหลักฐานตามหลักเกณฑ์ ถึงจะได้รับการพิจารณารางวัล ซึ่งมีแนวทางการตรวจ ประเมินดังนี้

๕.๑.๑ กรณีสถานศึกษาที่สมัครเข้าร่วมกิจกรรมฯ เพื่อพิจารณาคัดเลือก สามารถให้เข้าตรวจประเมินได้ ให้คณะทำงานตรวจประเมินฯ ณ สถานศึกษา และเพิ่มการให้ความรู้ในเรื่องการป้องกัน การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และแจกอุปกรณ์ป้องกันแก่บุคลากร นักเรียน นักศึกษา เช่น หน้ากากอนามัย เจลล้างมือแอลกอฮอล์

๕.๑.๒ กรณีสถานศึกษาที่สมัครเข้าร่วมกิจกรรมฯ เพื่อพิจารณาคัดเลือก ไม่สามารถ ให้เข้าตรวจประเมินได้ ให้คณะทำงานตรวจประเมินฯ ดำเนินการ ดังนี้

(๑) มีหนังสือเชิญสถานศึกษาให้มานำเสนอข้อมูลผลงานการประเมิน ณ สำนักงานของคณะทำงาน ตรวจประเมินฯ หรือ

(๒) กรณีสถานศึกษา ไม่สามารถมานำเสนอข้อมูลผลงานการประเมินได้ ให้สถานศึกษานำเสนอข้อมูล ผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิคส์ได้ เช่น ใช้โปรแกรม ZOOM Cloud Meetings หรือตรวจประเมินเอกสาร/หลักฐาน ประกอบสื่อ VDO, CD เป็นต้น

๕.๒ สำหรับสถานศึกษาที่เคยได้รับรางวัลดีเด่นตั้งแต่ปีที่ ๑ ขึ้นไป คณะทำงานตรวจประเมินสถานศึกษาปลอดภัย พิจารณาคัดเลือกสถานศึกษาที่สมัครเข้าร่วมกิจกรรมตามฯ แบบเสนอชื่อเพื่อ ตรวจประเมินฯ พร้อมผลงานไฟล์เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ในแผ่น CD ซึ่งผู้บริหาร/เจ้าของสถานศึกษาต้องรับรองการประเมินตนเองตามแบบรายงานผลการตรวจรับรองการประเมินตนเองกิจกรรม “สถานศึกษาปลอดภัย” ประจำปี ๒๕๖๓ โดยหน่วยงานผู้ตรวจประเมินฯ ตรวจสอบเอกสารหลักฐานตามหลักเกณฑ์ ถึงจะได้รับ การพิจารณารางวัล

๕.๓ คณะทำงานตรวจประเมินสถานศึกษาปลอดภัย สรุปผลการพิจารณาคัดเลือกให้ กองความปลอดภัยแรงงานเสนอคณะทำงานขับเคลื่อนวัฒนธรรมความปลอดภัยสู่สถานศึกษา เพื่อพิจารณาตัดสินผลการตรวจประเมิน

๖. ประเภทรางวัลประกอบด้วย

๖.๑ รางวัลเกียรติบัตรดีเด่น (ไม่จำกัดจำนวน) สำหรับสถานศึกษาที่มีคะแนนตั้งแต่ ๙๐ เปอร์เซ็นต์ขึ้นไป

๖.๒ รางวัลเกียรติบัตรชมเชย (ไม่จำกัดจำนวน) สำหรับสถานศึกษาที่มีคะแนนตั้งแต่ ๘๐ เปอร์เซ็นต์ขึ้นไป แต่ไม่ถึง ๙๐

๖.๓ กรณีพบข้อเท็จจริงว่า สถานศึกษาใช้ข้อมูลที่เป็นเท็จหรือมีการคัดลอกมาจากหน่วยงานอื่นๆ ซึ่งไม่ได้เป็นข้อมูลในสถานศึกษาของตนเอง กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานขอสงวนสิทธิในการพิจารณา และกำหนดเงื่อนไขเป็นการเฉพาะเกี่ยวกับรางวัลตามความเหมาะสม

๗. การพิจารณาของคณะทำงานตรวจประเมินกิจกรรมสถานศึกษาปลอดภัย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ถือเป็นที่สุด (ยกเว้นหากเกิดกรณีตามข้อ ๘)

๘. กรณีเกิดอุบัติเหตุในสถานศึกษาถึงขั้นเสียชีวิต ทุพพลภาพ สูญเสียอวัยวะบางส่วนหรือบาดเจ็บสาหัส เกิดขึ้นในระหว่างการตรวจประเมินจนถึงวันรับรางวัลสถานศึกษาปลอดภัย ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ จะพิจารณาตัดสิทธิ์การรับรางวัล

๙. กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จะจัดส่งรางวัลให้สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด และสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ เป็นผู้ดำเนินการ มอบรางวัล ดังนี้

๙.๑ รางวัลเกียรติบัตรดีเด่น สถานศึกษาปลอดภัย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓

๙.๒ รางวัลเกียรติบัตรชมเชย สถานศึกษาปลอดภัย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓